Walne zebranie członków AZS PWSZ

Na czwartek 11.04.2013 zaplanowano Walne Zebranie Sprawozdawcze członków AZS PWSZ. Spotkanie odbędzie się o godz. 15.00 w sali konferencyjnej firmy PUH Impuls przy ul. Podmiejskiej 17 b.

W przypadku niezebrania się kworum w pierwszym terminie drugi ustalono na ten sam dzień na godzinę 15:15. Zapraszamy wszystkich członków KS AZS PWSZ Gorzów.

Porządek obrad
1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór przewodniczącego Walnego  Zebrania.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Powołanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
5.    Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6.    Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania.
7.    Sprawozdanie Prezesa KS AZS PWSZ z działalności za 2012 rok.
8.    Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdań za 2012 rok.
9.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w 2013 roku.
10.    Sprawozdanie trenera koordynatora sekcji koszykówki Dariusza Maciejewskiego.
11.    Dyskusja.
12.    Podjęcie uchwał dotyczących:
a.    Sprawozdanie Prezesa,
b.    Opinii Komisji Rewizyjnej,
c.    Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego,
d.    Udzielenia absolutorium Zarządowi.
13.    Dokonanie zmian w Statucie Stowarzyszenia – podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w Statucie     
14.    Zatwierdzenie regulaminu wyborów
15.    Uzupełniający wybór członków Zarządu (3 osoby) oraz Sądu Koleżeńskiego (1 osoba).
16.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Designed with by jakubskowronski.com