fot. Piotr Kaczmarek fot. Piotr Kaczmarek

Przypominamy, że cały czas w sprzedaży jest  kalendarz koszykarek PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów! Cena kalendarza to 30 zł. Na naszym profilu na Facebook do wygrania 3 kalendarze z autografami! Zapraszamy do wspólnej zabawy!


Osoby, które zakupiły karnet na sezon 2020/2021 otrzymają kalendarz GRATIS! Możliwość otrzymania kalendarza z autografami koszykarek (odbiór po 4 stycznia 2021)

Kalendarz do kupienia w siedzibie klubu ul. Chopina 52 od poniedziałku do piątku (godzina 8:00 - 15:00)  

W tym roku będzie też możliwość kupna kalendarza z wysyłką, która jest płatna 10 zł. Zamówienia proszę wysyłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. KONKURS - WYGRAJ KALENDARZ
REGULAMIN KONKURSU – WYGRAJ KALENDARZ 2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu jest KS AZS AJP Gorzów, z siedzibą w Gorzowie przy ul. Teatralnej 25 zwanym dalej Organizatorem. Konkurs KS AZS AJP Gorzów  jest skierowany do kibiców żeńskiej koszykówki i mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, jest dostępny na stronie azsajpgrorzow.pl. Przystępując do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone w Regulaminie.

 

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest szeroko rozumiana promocja klubu i zainteresowanie kolejnych grup odbiorców kibicowaniem gorzowskim drużynom koszykówki.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Zadanie konkursowe polega oznaczeniu w komentarzu 3 znajomych, którzy w dobie pandemii stęsknili się za koszykówką i chętnie zobaczą pierwszy mecz koszykówki na żywo oraz polubieniu i udostępnieniu zdjęcia konkursowego.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs  będzie przeprowadzony w dniach 30.12.2020 – 01.01.2021

 

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Udział osób niepełnoletnich w konkursie wymaga zgody rodzica albo opiekuna prawnego. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora. Podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.

 

KOMISJA KONKURSU

Komisja Konkursu jest  powołana przez Organizatora i składa się z 3 osób, reprezentujących Organizatora Konkursu. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu, jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu przez Uczestników Konkursu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

 

NAGRODY, SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, PODANIE WYNIKÓW

W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby, zwane dalej Laureaci Konkursu. Nagroda zostanie przydzielona kolejnym 3 kibicom, na podstawie zagadki, która umieszczona jest na zdjęciu konkursowym. Liczy się kreatywność i logiczne myślenie uczestników. Nagrodą w konkursie jest Kalendarz 2021 z autografami drużyny PolskaStrefaInwestycji Gorzów Wlkp. (3 sztuki) Wyniki zostają opublikowane 1 stycznia 2021 po godzinie 15:00 pod postem konkursowym na FB AZS AJP Gorzów

 

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi poprzez: e­mail (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie 3 dni od ogłoszenia Laureatów Konkursu. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Organizator, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Laureatom Konkursy, oprócz nagród przewidzianych Regulaminem, nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny. Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Designed with by jakubskowronski.com