Mój wymarzony koszykarski prezent to... (KONKURS)
Mamy dla Was świąteczny konkurs! Mój wymarzony koszykarski prezent to... Bawimy się i zgarniamy cenne nagrody! 
 
Zadanie konkursowe jest bardzo proste. W komentarzu pod tym postem do 5 grudnia 2022 (godzina 20:00) czekamy na Wasze odpowiedzi na pytanie "Jaki jest twój wymarzony koszykarski prezent?" Technika odpowiedzi dowolna - napisz, narysuj, zrób grafikę, nagraj video lub zaśpiewaj! Czekamy na Waszą kreatywność! 
 
Nagrodą główną w naszym konkursie jest koszulka meczowa naszego zespołu z autografami koszykarek wraz z klubowym kalendarzem na rok 2023 oraz zestaw gadżetów! Za zajęcie II i III miejsca mamy dla Was koszulkę z serii 'Gorzów Basketball" oraz nasz kalendarz i klubowy gadżet. Kto otrzymam nagrody?  Nasza komisja konkursowa składająca się z zawodniczek EBLK wybierze najbardziej kreatywne i pomysłowe odpowiedzi, a my nagrodzimy laureatów trzech pierwszych miejsce. W przypadku dużego zainteresowania nasze koszykarki będą mogły też przyznać wyróżniania, które nagrodzimy naszym kalendarzem na rok 2023 i mała niespodzianką! 

KLIKNIJ I DOŁACZ DO KONKURSU
 

REGULAMIN KONKURSU "Mój wymarzony koszykarski prezent to..." 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest KS AZS AJP Gorzów, z siedzibą w Gorzowie przy ul. Teatralnej 25 zwanym dalej Organizatorem.
 2. Konkurs KS AZS AJP Gorzów pt. "Mój wymarzony koszykarski prezent to...", zwany dalej Konkursem, jest skierowany do kibiców żeńskiej koszykówki i mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie azsajpgrorzow.pl.
 5. Przystępując do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
 6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone w Regulaminie.

CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest szeroko rozumiana promocja klubu i zainteresowanie kolejnych grup odbiorców kibicowaniem gorzowskim drużynom koszykówki.

PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie "Jaki jest twój wymarzony koszykarski prezent?" Technika odpowiedzi dowolna - napisz, narysuj, zrób grafikę, nagraj video lub zaśpiewaj! Czekamy na Waszą kreatywność! 
 2. Prace konkursowe należy wysłać do 05.12.2022 (godzina 20:00) w poście na oficjalnym kanale klubu AZS AJP Gorzów na profilu Facebook. 

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs "Mój wymarzony koszykarski prezent to..."  trwa od 23.11.2022 do 05.12.2022

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Udział osób niepełnoletnich w konkursie wymaga zgody rodzica albo opiekuna prawnego.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa, etykiety lub dobrych obyczajów w związku
  z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami Regulaminu.

KOMISJA KONKURSU

Komisja Konkursu jest  powołana przez Organizatora i składa się z 3 osób, reprezentujących Organizatora Konkursu. Komisja nadzoruje przebieg Konkursu, jak również dba o przestrzeganie zasad Regulaminu przez Uczestników Konkursu oraz rozstrzyga wszelkie spory.

NAGRODY, SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU, PODANIE WYNIKÓW

 1. W konkursie nagrodzone zostaną trzy osoby, zwane dalej Laureaci Konkursu.
 2. Laureaci zostaną wyłonieni przez koszykarki EBLK AZS AJP Gorzów, które wybiorą najbardziej kreatywne i pomysłowe odpowiedzi.
 3. Nagrodami w konkursie są gadżety klubowe m.in oryginalna meczowa koszulka gorzowskich koszykarek wraz z zestawem gadżetów AZS AJP Gorzów i klubowy kalendarz na rok 2023.
 4. Ocena Prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10.12.2022, poprzez umieszczenie stosownej informacji pod postem konkursowym na Facebook. Organizator bezpośrednio po ogłoszeniu wyników powiadomi zwycięzców o czasie i szczegółach związanych z przekazaniem nagrody. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu, w tym imiona i nazwiska laureatów, zostaną upublicznione  na stronie: www.azsajpgorzow.pl.  

PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA

 1. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz jednocześnie oświadcza, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.
 2. Uczestnik Konkursu przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia/pracy plastycznej oraz, że nie narusza praw autorskich osób trzecich. Uczestnicy Konkursu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu wykorzystania materiałów jako własnych.
 3. Uczestnik Konkursu, przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora opublikowanego zdjęcia pod postem zapowiadającym konkurs na potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przedstawić Organizatorowi poprzez: e­mail (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie 3 dni od ogłoszenia Laureatów Konkursu.
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Laureatom Konkursy, oprócz nagród przewidzianych Regulaminem, nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
 4. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążąca posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.
 5. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.
 6. Wszelkie ewentualne spory, które mogą powstać w związku z uczestnictwem w Konkursie, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 

Designed with by jakubskowronski.com