Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze
02.07.2024 godz. 8.30, drugi termin godz. 8.45
sala konferencyjna KS AZS AJP Gorzów
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52

 

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
4. Powołanie komisji mandatowo – skrutacyjnej
5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania.
7. Sprawozdanie prezesa KS AZS AJP Gorzów
8. Opinia komisji rewizyjnej
9. Sprawozdanie sądu koleżeńskiego
10. Sprawozdanie trenera koordynatora koszykówki
11. Uchwalenie ustawy o zmianie adresu Klubu.
12. Dokonanie zmian w statucie klubu (ilość członków zarządu)
13. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2023 rok (zatwierdzenie sprawozdań)
14. Ustalenie kadencji Zarządu na 4 lata (2024 – 2028)
15. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
16. Wybór władz KS AZS AJP (zgłaszanie kandydatów, forma głosowania)
(Zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński)
17. Ogłoszenie wyników wyborów
18. Sprawy różne – dyskusja

Designed with by jakubskowronski.com