Regulamin imprezy masowej odbywającej się w Hali Sportowej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 w trakcie spotkań Energa Basket Ligi Kobiet.

 

Hala Sportowa jest obiektem dydaktyczno - sportowym uczelni administrowanym przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

1.Podczas organizowanych przez KS AZS AJP w Gorzowie Wielkopolskim imprez sportowych prawo wstępu mają osoby: posiadając bilet wstępu na imprezę, karnet lub zaproszenie wystawione przez organizatora, oraz przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

 

2.Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 

3.Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych
i organizatorów.

 

4.Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe i organizatorzy.

 

5.Zabrania się wnoszenia na teren hali napojów i jedzenia

 

6.Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających.

 

7.Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy.

 

8.W przypadku zakwestionowania przedmiotów przez służbę porządkową i informacyjną, przy wnoszeniu ich na teren imprezy masowej będą odbierane i przekazywane za pokwitowaniem do depozytu.

 

9.Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

10.Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych i organizatorów.

 

11. Ponadto zakazuje się: wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez, rzucania wszelkimi przedmiotami oraz sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

 

 

12.Osoby nieprzestrzegające postanowień powyższego regulaminu lub niestosujące się do poleceń służby porządkowej i organizatorów popełniają przestępstwo lub wykroczenie i zostaną przekazane Policji w celu wszczęcia postępowania karnego.

 

13.W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.

 Zasady bezpieczeństwa

Zgodnie z ustaleniami i wymogami bezpieczeństwa określonymi przez Polski Związek Koszykówki mecze w hali przy ulicy Chopina w sezonie 2020/2021 będzie mogło jednorazowo zobaczyć 440 osób. Klub w pierwszej kolejności wpuści na trybuny posiadaczy karnetów, rodzinę sponsorów, zawodniczki klubu różnych kategorii wiekowych, członków klubu kibica.

 

Kibice w hali przy ulicy Chopina 52 będą zobowiązani do przestrzegania obowiązujących na terenie obiektu zasad bezpieczeństwa (zajmowanie miejsc w odstępach 1,5 metrowych) oraz reżimu sanitarnego, który wiąże się z koniecznością zakrywania ust i nosa. Wejście do hali możliwe będzie wyłącznie od ulicy Chopina, a każdy z kibiców będzie musiał poddać się pomiarowi temperatury oraz dezynfekcji rąk. Zgodnie z wytycznymi na trybunach nie będzie można mieć jakiegokolwiek bagażu podręcznego (plecak, torba itp.).

 

Dla członków klubu kibica udostępniony zostanie sektor, który dotąd był zajmowany przez grupę prowadzącą doping. Zawodniczki naszego klubu będą z kolei mogły zająć miejsca w sektorze pod koszem po przeciwległej stronie boiska. Miejsca dla  sponsorów zlokalizowane będą  przy przejściach do szatni oraz wzdłuż linii boiska. Dla pozostałych kibiców dostępna będzie trybuna główna. 

 

W tym sezonie zabraknie też tradycyjnych podziękowań dla kibiców po zakończonym spotkaniu. Stosując się do zaleceń PZKosz nasze koszykarki nie będą mogły rozdawać autografów, pozować do wspólnych zdjęć i „przybijać piątek”.

Designed with by jakubskowronski.com